Loading...
Home Page 2018-12-29T09:37:01+00:00

ท่านมีเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน กสทช. หรือไม่ ?

เขียนคำร้องเรียน

เอกสารเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่สาธารณะ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เอกสารประกอบการแถลงข่าวของสมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ โรงแรมรวยสุข แยกสามพร้าว ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/EPTwsb

0
ผู้มุ่งหวัง
0
อำเภอ
0
ตำบล
0
หมู่บ้าน

ผู้ให้การสนับสนุน

ผู้สนับสนุนโครงการพัฒนาความเข้มแข้งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม มีดังต่อไปนี้